Bíró József

DADA / AZ ESZTENDŐ 351 NAPJÁRA

Bíró József

mert üres bugyellárisodról
eszedbe jut  !
enned kéne egy főtt  ?   /
nem  !   /   egy sült  !   /
nem is  EGY  !   /   hanem  ?
KETTŐ  !   /   sültkolbászt
/   friss kenyérrel és
meginnod   /   egy – két pohár
barna sört   . az
tán eszedbe jut   /   ven
ned kéne   …   /   azt is  !
/   mit is  ?   /   ?   /   ciga
rettát   /   gyufát  !
/   majd   /   mert más ten
ned nem lehet   /   :   elin
dulsz hogy szétverd   a
hivalkodó   /   fényes ki
rakatokat   /   :   és köpsz
a normatívumokra   /   …
hisz’ éhes vagy   /   …   és
nincs mit enned   /   innod
…   és nincs  !   /
az  !   –
sincs  !   –   és amennyire
–   vissza az  IDŐBEN   –  !
…   mindig   …   mert  !   /
……………………………
……………………………
MERT  !   /   így élünk  !   /
így élek  !   /   …   /   !
……………………………
……………………………
s miután   /   EZ   /   nem  AZ
…   lépj át         dogmatiz
musod liánjain és pró
báld      elfeledni      törté
neted   /   történetem   /   –
s jöjjön   /   !   …………….
jöjjön el valahára         …
a   várva – várt   /   …   /   –
minden nyomorúságon   /  !
/   minden   …   en   /   –
felülkerekedő   /   a sza
badságodnak legalább   /
illúzióját  ?   /   nem   /  !
a   SZABADSÁGODAT   való
ban kinyilvánító   /   …
felmutató   /   …   /   DADA
/   „   DADA a mi erőssé
günk :   mely következ
mény nélkül fölemeli a
szuronyokat,   a német
csecsemő szumátrai fe
jét ;   Dada a papucsok,
sőt párhuzamok nélküli
élet ;   mely az egység
ellen van és érte, és a
jövendő ellen eltökél
ten ;   bölcsen tudjuk,
hogy puha vánkossá vá
lik majd agyunk, hogy   ”
elérkezzék végre   …
a      TEREMTŐ   …  !   /   a
m  e  g  v  é  l  t  ó      DADA   !

––––––––––––

zöldszemű   /   fekete   /
félfüggetlenített   /
jeles macskám   /   !   cipő
talp alá húzódó érdem
jegyek hamuesőjében   /   !
spanyolmeggyet maj
szol   /   mintha végigsö
pörne EURÓPÁN a sörár
pa – síncsere   /   pedig   /   !
nincs túloldali ing   /   !
heveny pázsit sincs   /   !
bizalomgerjesztő elegy
mímel derítőfürdőt   /   s
a délre néző ablak bú
gócsigát kártol   /   ki
árusít árvalányhajszá
lakat   /   bakugrást   /   és
bal felől érkező ká
bító rohambrigádokat   /
ma nincs izzószál   /   :   /   !
nincs jajvörös ––– kétágú
––– kozákló   /   nincs ívrét
alakban kaszáló hölgy
válasz   /   nincs napkö
zi állapotban pasztell –
napfoltmaximum – kotta   /
nincs örökös torpedó
naszád   /   nincs magánzó
fánk – gyönyörhajhászat  !
……………………………
……………………………
zöldszemű   /   fekete   /
…   ilyen – olyan   …   /   !
macskám nyújtózkodik   /
morcog   /   s leheveredik
az ágyra   /   mintha jobb
felől   –   most –   vala
mi határ menti falu és
egy jó fajtájú tánckar
védené   /   tömény szusz   !

––––––––––––

/   vérnarancsokat okádó
/   kősóbánya – lakó – for
galmistákkal álmodik   /
mert van   /   mert az ek
razit hajnalban elálló
fülűvé varázsolja ama
rokkant felsálszeletet
/   mert van   /   mert van   !
/   fogzománcsérülés   /   s
van hamis lelkű titok   !
/   mert van   /   ideológi
ai harc   /   kekszfogó
––– csipeszt ––– markoló –––
osztályöntudat   /   mert van
/   van osztálygőg   /   van
/   mert van   /   kéziipari
készítményű   /   kétmoto
ros időjárás jelentés   /
mert van   /   foltos ige   /   és
piperkőc   /   koncleső
hetivásár   /   mert van   /
kanál alakú nyelvtípus
/   mert van   /   van   /   be
soroló bizottságot ta
núságtétel – csúsztatás
ra felszólító hatalom   !
/   van   /   mert van   /   kö
römlakkot szállító já
rulékos köhögési in
ger   /   van   /   van   !   /
uszályvontató kötele
ket ötemeletnyi magas
ságba emelő folytatá
sos paradicsommadár – si
rató – csekk – könyv   /   van
/   miért ne lenne   ?   /   ?
kilencszáz éves   /   min
tába öntött   /   középfi
nom   /   közepes vízállá
sú előőrsparancsnok   /   !

––––––––––––

………………………….
s mivel van   EZ   /   !   AZ
pedig iszonyodva   /   !
mossa a szennyest   /   ?
mossa   !   /   mossa   /   il
ledelmesen   /   arcán ol
csó   /   lelencmosoly   /   !
szóval   /   mossa   /   mint
őrségváltás előtt szo
kás a zaccos testvérü
zemet   /   parádésra mos
sa   /   mert   …   /   –   és
újra benépesülnek   /   a
már – már – elveszett /   –
azonban kökényszemű
madártej – illatú   /   sáp
kóros   /   közhelyes   /   és
egyúttal   /   panamavá
szonnal bélelt   /   máni
ákus babaszobák   /   –  :
áztatás   /   áztatás   :  –   és
alighanem sebbenzin
járja át a pántlikás   /
magát zsúrfiúnak álcá
zó   /   hidász főtörzsőr
mestert   /   igen   !   /   for
rásértékű   /   ínycsik
landó   /   négyrendbeli   /
csapra – ütött – katedrá
lisok emelnek szót   /   a
szavannák kapcsolási   /
valamint   /   méretterve
ellen   /   és szemrebbe
nés nélkül gymorszá
jon rúgja az idegenlégi
ós   /   mozgalomszakos   /
ködprofesszorrá ved
lett   /   fércelt – szájú   /
maszturbáló   –––  :  –––
/   AMA   –  :   KERTÉSZLÁNY   /

––––––––––––

AMÁL   //   AMÁLIA   //   AMÁL
vegyes lekvárt lékel   /
k      ö      z      b      e      n      !   –
fonnyadt   /   cukroszacs
kó – állagú   /   rózsaszín
re paskolt csöcsét   /   !   –
az egyetlen   IGAZI   vész
– proletár   –   /   :   neu
raszténiás mézeskalács
huszár   /         …   …
púderpamacs – puccos hó
na alá rejti   :   /   –   pro
vokál   –   /   szentjeim   !   –
mondja   ÁDÁM   –   /   –   ez
sem   /   AZ   /   !   /   –   és
ekkor színre kerül   /   !
maga készítette hárfát
állít a kandalló elé   /
kisadag pörköltet ren
del   /   sokablakos sétát
tesz   /   a történelmi   /   ?
nem   !   /   inkább a nagy
adag fagylalt   /   :   és a
hólyagos    ––––––   hegeliánus
––––––   inas történelmietlen   /   !
napidíjas tükre előtt   !
/   hárfa   /   kandalló   /   –
pörkölt   /   fagylalt   /   –
t   ü   k   ö   r   !   /   –   mondja
/   ÁDÁM   /   –––   KRÜL   /   !
ekkor kerül ravatalra   !
/   nevelőnővé szürkül a
kávédaráló   /   nikkela
céllá züllik a szere
lemféltés   /   fűzfaárny
nyaral helyzetdalban   /
a meglopott ingerkü
szöb gyöngybaglyot e
tet   /   hótorlasz   !   /
bikavadító kontroll jő   !
/   kerülő úton
……………………………….
…………….……………….
tápászkodik a kopasz zugárus
p      r      i      b      é      k   :  –   /

––––––––––––

…   nota bene   !   /   –  :
nulla poena sine lege   :  –
/   …………………………..
megsokszorozza sikke
sen istentagadó   /   ám   !   /
kedélytelen tartozéka
it   /   itatóspapírba   !   /
fuvarlevél – másolatba   /
készülőfélben lévő te
veszőrszövetbe törli   –  :
kivétels tehetségű   !
/   pillangósvirágú   !   /
önállótlan szájkosarát   :  –
kéz alatt ela
dó hajsütővasak   /
vízrajzi térképek   /   minő
ségi ellenőrök romjain
vergődik   /   –   kéjesen
/   s a kedvező széllel   !   /
talajra talál a ház
mester   /   karján kótya
gos unokája   –––  :   akár
ha strandkosztüm ková
szosodna   /   lehazaáru
lózza nemzőjét s a ki
kiáltóként profilírozott
kispárnákat   :  –––   i
dőközben horgonyt vet a
viceadmirális és ős
lénytantanára szavala
tát idézi   /   –   fennhangon
/   az ember zónázik   /
de a közönségszerve
zőnek ez is kevés   /   !
különvéleményét jelez
ve   /   leadja szavazatát
/   határátlépési kísér
letéhez főápolót jósol
/   kacagányát csempézi   !

––––––––––––

/   drótnélküli megol
dást keres a legfőbb   /
ill.   /   a pót   /   dudva
irtás – felelős   /   –   gép
puskáját eperszemekkel
/   rizspálinkával – ita
tott hangyákkal   /   hí
náron hizlalt   /   !   finn
rendszerű   /   !   parányi
postagalambokkal meg
tölti   –   /   így halogat !   /   –
óévi csatornaszellőt
/   …   /   !   dísztávira
tot küld a jelvényeket
módfelett kedvelő pát
riárkának   /   aki eme fi
gyelmességet jérceto
jásokkal   /   jelzálogle
velekkel viszonozza   /   !
s ezzel lezárul( na )
a nászinduló   /   HA   nem
szólna közbe a népbüfé
öntevékeny csaposát
alakító   /   kissé unisex
adóellenőr   /   kövtelé
seit a kalapszalon   WC
kagylójának peremén
operalibrettókat ordító
–   a kiváló áruféléket
láthatóan túlbecsülő   –
kadétiskolai növendék
nek előadja   /   azaz /   !
ó – flamand nyelven rábe
széli ultramikroszkópja
tömegpárttá – ido
mítására   /   !   a pász
tortüzek kultúratta
séja   9   kártyamutatvány
birtokában társnőt fi
zet   /   túlbuzgósága
impotenciára vall   /   !

––––––––––––

………………………………
………………………………
potens attasé nem les pász
tortüzet   /   nem fi
zet társnőt   9   !   kár
tyamutatvány birtoká
ban   /   atamán se’ lesz   !
/   ……………………….
„   és hülyék vagytok   ”
„   és mindannyian hü –
lyék vagytok   ”   …   /
„   és mindannyian hü –
lyék vagyunk   ”   …   /
„   és nagyon gyanúsak   ”
/   mert kulcsra zárt
idegvégződések tartanak
munkaszüneti napot   !   /
szurokfáklya ölbeli
ebét kínozza kurtavas   !
/   végül is szánalmas   /
menhelyi – löttyre sóvár
/   éhező művész maradsz

/   s üres bugyellá
risodról eszedbe jut   !
enned kéne egy főtt   ?   /
nem   !   /   egy sült   !   /
nem is   EGY   !   /   hanem   ?
KETTŐ   !   /   sültkolbászt
/   friss kenyérrel   – – –   és
meginnod   /   egy – két po
hár barna sört   . az
tán eszedbe jut   /   ven
ned kéne   …   /   azt is   !
/   mit is   ?   /   ?   /   ciga
rettát   /   gyufát   !   /
/   majd   /
mert mást ten
ned nem lehet   /   :   elin
dulsz hogy szétverd a
hivalkodó   /   fényes ki
rakatokat   :   /   és köpsz
a normatívumokra   /   …
/   hisz’ éhes vagy   …   és
nincs mit enned   /   innod

 

A bejegyzés kategóriája: Líra
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*


*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>